NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH

W LWÓWKU ŚLĄSKIM

 

1. Nazwa i adres jednostki.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH

59-600 Lwówek Śląski, ul. Henryka Brodatego 1

2. Określenie stanowiska urzędniczego.

Specjalista d.s kadr w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim,

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat,

Rodzaj umowy: umowa o pracę,

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim, ul. Henryka Brodatego 1.

 

 

3. Wymagania niezbędne.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

  • obywatelstwo polskie,

  • wykształcenie: średnie lub wyższe, preferowane ekonomiczne lub administracyjne,

  • staż pracy: co najmniej 5 lat,

  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

  • nieposzlakowana opinia,

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

  •  

2. Wymagania dodatkowe:

  • umiejętności zawodowe: bardzo dobra obsługa komputera, znajomość oprogramowania biurowego typu Office,

  • mile widziana znajomość obsługi programów oświatowych tj. SIO,

  • znajomość prawa administracyjnego i prawa oświatowego tj. Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, Kodeks Pracy, Kodeks postępowania administracyjnego.

 

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

  • załatwianie formalności związanych z przyjmowaniem, awansowaniem, przeszeregowaniem, zwalnianiem, odznaczaniem, nagradzaniem i karaniem pracowników,

  • prowadzeniem akt osobowych pracowników,

  • sporządzanie pism w sprawie nagród, premii i odpraw,

  • wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem,

  • kontrola dyscypliny pracy, rozliczanie czasu pracy,

  • załatwianie spraw emerytalno-rentowych,

  • prowadzenie sprawozdawczości GUS, SIO itp.,

  • przyjmowanie, ewidencjonowanie i przestrzeganie terminowości w załatwieniu skarg i wniosków pracowników,

  • przyjmowanie, wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji,

  • prowadzenie: rejestru wydanych poleceń wyjazdu, zeszytu zastępstw nauczycieli, ewidencji nieobecności pracowników.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

 1. stanowisko pracy usytuowane jest na parterze Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim przy ul. Henryka Brodatego 1,

 2. praca w wymiarze 1 etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

W miesiącu lutym 2019r. tj, miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim wyniósł 0%.

 

6. Wymagane dokumenty.

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,

 5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

 6. kserokopie świadectw pracy,

 7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

 8. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 10. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 11. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 12. opinie, referencje,

 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

 14. Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i własnoręcznym podpisem.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów.

 

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim przy ul. Henryka Brodatego 1 pokój nr 3 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty d.s kadr” umieszczonym na kopercie.

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 30.03.2019r. (decyduje data wpływu do ZSOiZ w Lwówku Śląskim). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim www.zsoiz.home.pl oraz Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim – www.powiatlwowecki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

 

Postępowanie składać się będzie z:

 1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia testu. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.

 2. Selekcji końcowej, składającej się z dwóch etapów:

 • testu kwalifikacyjnego,

 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

w Lwówku Śląskim

Roman Ciechanowicz

 

Lwówek Śląski, dnia 25.02.2019r.

Czas

Bieżący czas to: