NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY D.S PŁAC i ZASIŁKÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH

W LWÓWKU ŚLĄSKIM

 

1. Nazwa i adres jednostki.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH

59-600 Lwówek Śląski, ul. Henryka Brodatego 1

2. Określenie stanowiska urzędniczego.

Specjalista d.s płac i zasiłków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim,

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat,

Rodzaj umowy: umowa o pracę,

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim, ul. Henryka Brodatego 1.

 

 

 

3. Wymagania niezbędne.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4. spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub

 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości,

  1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty d.s płac i zasiłków.

2. Wymagania dodatkowe.

 1. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

 2. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,

 3. sporządzanie sprawozdań GUS,

 4. umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych,

 5. znajomość zasad księgowości budżetowej,

 6. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

 7. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,

 8. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,

 9. dyspozycyjność,

 10. kreatywność.

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

1. kompletowanie dokumentów do list płac (godziny ponadwymiarowe, premie, zwolnienia lekarskie itp.),

2. Sporządzanie list płac, list zasiłkowych,

3. Prowadzenie dokumentacji zasiłków:

- rodzinnych,

- chorobowych,

- opiekuńczych,

- wychowawczych,

- macierzyńskich

4. Rrozliczanie składek ZUS i FP oraz US.

5. Rozliczanie podatku od wynagrodzeń oraz innych potrąceń z list płac.

6. Zbieranie oświadczeń do podatku oraz sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych.

7. Dokonywanie zbiorczych zestawień z list płac, oraz sporządzanie przelewów.

8. Prowadzenie ewidencji funduszu płac i zatrudnienia oraz sporządzanie sprawozdań.

9. Rozliczanie podwyżek płac.

10. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.

11. Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników szkoły.

12. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla przedmiotów nietrwałych, środków trwałych i księgowych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

 1. stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim przy ul. Henryka Brodatego 1,

 2. praca w wymiarze 1 etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

W miesiącu lutym 2019r. tj, miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim wyniósł 0%.

 

6. Wymagane dokumenty.

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) lub świadectwa szkolnego, oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,

 5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

 6. kserokopie świadectw pracy,

 7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

 8. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 10. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 11. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 12. opinie, referencje,

 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

 14. Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i własnoręcznym podpisem.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów.

 

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim przy ul. Henryka Brodatego 1 pokój nr 3 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. płac i zasiłków” umieszczonym na kopercie.

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  30.03.2019r. (decyduje data wpływu do ZSOiZ w Lwówku Śląskim). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim www.zsoiz.home.pl oraz Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim –www.powiatlwowecki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

 

Postępowanie składać się będzie z:

 1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia testu. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.

 2. Selekcji końcowej, składającej się z dwóch etapów:

 • testu kwalifikacyjnego,

 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

w Lwówku Śląskim

Roman Ciechanowicz

 

Lwówek Śląski, dnia 25.02.2019r.

Czas

Bieżący czas to: