Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go

i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003?

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego

kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu.

UWAGA: W 64-bitowych wersjach systemów Windows XP i Windows Server 2003 rejestr jest podzielony

na 32- i 64-bitowe podklucze. Wiele podkluczy 32-bitowych ma takie same nazwy, jak ich 64-bitowe odpowiedniki, i odwrotnie.

Domyślna wersja 64-bitowa Edytora rejestru, dostarczana wraz z 64-bitowymi wersjami systemów

Windows XP i Windows Server 2003, wyświetla klucze 32-bitowe pod następującym podkluczem, czyli gałęzią rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node

 

Wykonywanie kopii zapasowej rejestru

Przed przystąpieniem do edytowania rejestru należy wyeksportować klucze rejestru, które mają być edytowane, lub utworzyć

kopię zapasową całego rejestru.

Eksportowanie podkluczy rejestru

Aby wyeksportować podklucze rejestru przed przystąpieniem do jego edytowania, wykonaj następujące kroki:

UWAGA: Nie należy wykonywać tych kroków w celu wyeksportowania całego poddrzewa rejestru (przykładem takiego

poddrzewa jest HKEY_CURRENT_USER). Jeśli konieczne jest wykonanie kopii zapasowej całych poddrzew

rejestru, należy wykonać kopię zapasową całego rejestru.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj, a następnie kliknij podklucz zawierający wartość, którą chcesz zmodyfikować.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj.
 5. W polu Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik wpisów rejestru (.reg),
 6. w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Wykonywanie kopii zapasowej całego rejestru

Aby wykonać kopię zapasową całego rejestru, należy przy użyciu narzędzia Kopia zapasowa wykonać kopię zapasową stanu systemu.

Stan systemu obejmuje rejestr, bazę danych rejestracji klasy COM+ i pliki rozruchowe.

Edytowanie rejestru

Korzystanie z interfejsu użytkownika systemu Windows

Firma Microsoft zaleca, aby w miarę możliwości unikać ręcznego edytowania rejestru i zmieniać ustawienia systemowe,

korzystając z interfejsu użytkownika systemu Windows. Czasami może się jednak zdarzyć,

że edytowanie rejestru jest najlepszą metodą rozwiązania problemu z produktem

Korzystanie z Edytora rejestru

Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują,

że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować,

że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru.

Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Edytowanie rejestru obejmuje sześć typów procedur:

Lokalizowanie poddrzewa, klucza, podklucza lub wartościW rejestrze istnieje pięć poddrzew najwyższego poziomu. Nazwa każdego z nich zaczyna się od „HKEY”.

W następującym przykładzie HKEY_LOCAL_MACHINE jest poddrzewem, SOFTWARE jest kluczem, a Microsoft jest podkluczem.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

W Edytorze rejestru klucze i podklucze można przeszukiwać tak samo, jak przeszukuje się foldery w Eksploratorze Windows.

Klucze i podklucze są wyświetlane w postaci drzewa folderów w lewym okienku Edytora rejestru. Po kliknięciu klucza

lub podklucza w lewym okienku w prawym okienku pojawiają się dane, typ i nazwa wartości.

Podobnie jak w Eksploratorze Windows, każdy folder można rozwinąć, klikając znajdujący się obok niego znak plus (+).

Po rozwinięciu folderu znak plus zmienia się na znak minus (-).

UWAGA: Jeśli w tym artykule jest napisane, żeby rozwinąć element, należy kliknąć znak plus obok tego elementu.

Aby zlokalizować podklucz Microsoft podany wcześniej w tej sekcji, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Rozwiń poddrzewo HKEY_LOCAL_MACHINE.
 3. Rozwiń klucz SOFTWARE.
 4. Kliknij podklucz Microsoft.

  UWAGA: Po kliknięciu podklucza Microsoft w prawym okienku zostaną wyświetlone jego wartości.

Aby wyświetlić następny, niższy poziom podkluczy, rozwiń podklucz Microsoft.

Aby zlokalizować wartość, kliknij podklucz zawierający tę wartość, a następnie przejrzyj zawartość prawego okienka.

Dodawanie klucza


Aby dodać nowy podklucz o nazwie TestPodklucz do podklucza Microsoft, wykonaj następujące kroki:

 1. Rozwiń poddrzewo HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozwiń klucz SOFTWARE.
 3. Kliknij podklucz Microsoft.
 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 5. Wpisz nazwę TestPodklucz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Dodawanie wartości


Aby dodać nową wartość DWORD o nazwie TestDWORD w kluczu TestPodklucz i przypisać jej dane

wartości równe 1, wykonaj następujące kroki:

 1. Rozwiń poddrzewo HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozwiń klucz SOFTWARE.
 3. Rozwiń podklucz Microsoft.
 4. Kliknij podklucz TestPodklucz.
 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz nazwę TestDWORD i naciśnij klawisz ENTER.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DWORD TestDWORD, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. Wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
Zmienianie wartości


W celu zmiany danych wartości DWORD TestDWORD w kluczu TestPodklucz na wartość 0 wykonaj następujące kroki:

 1. Rozwiń poddrzewo HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozwiń klucz SOFTWARE.
 3. Rozwiń podklucz Microsoft.
 4. Kliknij podklucz TestPodklucz.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DWORD TestDWORD, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz wartość 0, a następnie kliknij przycisk OK.
Zmienianie nazwy klucza lub wartości


Aby zmienić nazwę podklucza TestPodklucz na Test, wykonaj następujące kroki:

 1. Rozwiń poddrzewo HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozwiń klucz SOFTWARE.
 3. Rozwiń podklucz Microsoft.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz TestPodklucz, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
 5. Wpisz nazwę Test, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Usuwanie klucza lub wartości


Aby usunąć wartość DWORD TestDWORD z klucza TestPodklucz, wykonaj następujące kroki:

 1. Rozwiń poddrzewo HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Rozwiń klucz SOFTWARE.
 3. Rozwiń podklucz Microsoft.
 4. Kliknij podklucz TestPodklucz.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DWORD TestDWORD, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie wartości.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących edytowania rejestru, wykonaj w Edytorze rejestru następujące kroki:

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie Tematy Pomocy.
 2. Na karcie Spis treści kliknij dwukrotnie pozycję Edytor rejestru.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Jak.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Zmienianie kluczy i wartości, a następnie kliknij żądany temat.