Konfiguracja środowiska systemowego

Po zainstalowaniu dodatkowych urządzeń w komputerze i skonfigurowaniu środowiska użytkownika

kolej na konfigurację środowiska systemu operacyjnego. Prawidłowe ustawienie najważniejszych

opcji systemu zagwarantuje nam stabilną i wydajną pracę Windows XP. Ustawienia systemowe

obowiązują wszystkich zalogowanych do komputera użytkowników. Nie ma potrzeby

konfigurowania środowiska systemowego oddzielnie dla każdego użytkownika.

Zmienne środowiskowe

Po wybraniu zakładki Zaawansowane okna Właściwości systemu uzyskamy dostęp do

okna Zmienne środowiskowe. To okno dialogowe umożliwia modyfikowanie takich informacji

jak np. lokalizacja folderów tymczasowych (folderów, w których system Windows XP i niektóre

aplikacje przechowuje tymczasowe pliki instalacyjne, konfiguracyjne itd.). Zmienne środowiskowe

mogą zostać ustawione dla danego użytkownika (górne okno pokazane na rysunku) albo dla

systemy operacyjnego (okno dolne). Zmienne systemowe ustawiane są dla wszystkich

użytkowników, którzy logują się do danego komputera. W przypadku skonfigurowania zmiennej

o tej samej dla użytkownika i dla systemu, obowiązywać będą ustawienia zmiennej użytkownika.

http://studianet.pl/kursy/so_1_izk/winxp/praca%20z%20system/konfigurowanie_pliki/image002.jpg

 Możemy zaplanować wykorzystanie miejsca na dysku poprzez odpowiednie skonfigurowanie

zmiennych systemowych

Zmienne systemowe Windows XP powinny zostać określone poprzez okna dialogowe

Zmienne środowiskowe. Jednak, w celu zachowania zgodności ze starszymi aplikacjami,

zmienne te mogą być definiowane w pliku Autoexec.bat. Ponieważ plik ten jest przetwarzany

podczas startu systemu operacyjnego, jeżeli zmienna o tej samej nazwie zostanie zdefiniowana

w oknie Zmienne środowiskowe, wartość określona w pliku Autoexec.bat,

zostanie zastąpiona nową wartością zmiennej.

 

 

Opcje uruchamiania i odzyskiwania

Konfigurując opcje uruchamiania i odzyskiwania wpływamy na przebieg procesu uruchamiania

komputera oraz reakcje systemu operacyjnego na wystąpienie błędu typu

STOP — nieoczekiwanego zatrzymania pracy systemu. Ponieważ w systemach

Windows NT, 2000 i XP  raport o błędzie typu STOP wyświetlany jest na niebieskim

ekranie, określa się je jako Niebieskie ekrany śmierci (ang. Blue Screens of Death).

Modyfikowanie opcji uruchamiania

Po włączeniu komputera, na ekranie monitora wyświetlona zostaje lista dostępnych

systemów operacyjnych. Domyślnie, po upływie 30 sekund uruchamiany jest ten system

operacyjny, którego loader został uruchomiony przez BIOS komputera. Loader to

krótki program umieszczony w sektorze startowym aktywnej partycji dysku twardego.

Zadaniem tego programu jest uruchomienie danego systemu operacyjnego.

Pomimo tego, że architektura systemu Windows XP jest zbudowana w oparciu na

rozwiązaniach znanych z systemu Windows 2000, proces uruchomienia komputera

przebiega nieco inaczej. Zamiast kolejno uruchamiać poszczególne usługi systemowe

i czekać, aż zostaną pomyślnie zainicjowane, Windows XP zakłada, że usługa zostanie

pomyślnie uruchomiona i nie czekając na potwierdzenie jej uruchomienia równolegle

uruchamia kolejne procesy systemowe. W rezultacie czas uruchamiania systemu

operacyjnego skrócił się o kilkadziesiąt procent.

Uruchomienie systemu operacyjnego

Pomyślne uruchomienie systemu Windows XP jest wynikiem dosyć długiego i skomplikowanego

szeregu czynności. Poniżej opisaliśmy poszczególne etapy tego procesu:

twardego, z którego następuje uruchomienie systemu, zawiera min. główny rekord

rozruchowy (ang. Master Boot Record). Informacje odczytane z tego sektora umożliwiają

komputerowi wczytanie plików systemowych oraz opisują fizyczne uporządkowanie

danych na dysku. Program zawarty w MBR-ze lokalizuje na dysku adres początkowy

partycji zawierającej system operacyjny i ładuje do pamięci operacyjnej kopię jej sektora

rozruchowego. Etap 1. kończy przekazanie sterowania programowi

(modułowi ładowania systemu operacyjnego) wczytanemu z sektora rozruchowego.

i uruchamia pliki zapisane na dysku. W efekcie następuje kompletne załadowanie systemu

operacyjnego, co kończy proces wstępnego rozruchu komputera.

o zainstalowanych w komputerze systemach operacyjnych oraz definiuje ich położenie

na dyskach twardych. W tym momencie użytkownik ma możliwość wyboru uruchamianego systemu.

którego zadaniem jest utworzenie listy zainstalowanych urządzeń.

w kilku trybach. Sposób wywołania poszczególnych trybów zależy od wybranego systemu

operacyjnego. Może polegać na podaniu dodatkowych parametrów przy wywołaniu systemu

operacyjnego lub wyborze pozycji z wyświetlanej na ekranie listy. Specjalne tryby służą

z reguły do celów diagnostycznych lub ograniczenia dostępu do komputera.

(lub pliki) zawierający jądro systemu oraz warstwę oddzielenia sprzętu

(ang. HAL — Hardware Abstraction Layer).

Kontrola nad komputerem zostaje przekazana systemowi operacyjnemu.

Podczas inicjalizacji jądra wykonywane są następujące zadania:

·       inicjalizacja sterowników urządzeń niskiego poziomu, tzn. załadowanych wraz z jądrem systemu,

·       ładowanie i inicjalizacja sterowników pozostałych urządzeń,

·       uruchamianie programów diagnostycznych lub konfiguracyjnych,

·       ładowanie i inicjalizacja usług skonfigurowanych jako uruchamiane automatycznie podczas startu systemu,

·       tworzenie pliku stronicowania na dysku twardym,

·       uruchamianie podsystemów systemu operacyjnego (takich jak podsystem zabezpieczeń).

·       Etap 8 — logowanie. Wyświetlenie okna dialogowego logowania oznacza pomyślne zainicjowanie

jądra systemu operacyjnego. Po poprawnym zalogowaniu do systemu uruchamiane jest środowisko użytkownika.

Rysunek przedstawia okno dialogowe Uruchamianie i odzyskiwanie. Okno wywołujemy wybierając

kolejno Mój komputer | Właściwości | Zaawansowane | Uruchamiania i odzyskiwanieUstawienia.

W sekcji Uruchamianie systemu możemy określić, który z dostępnych systemów operacyjnych będzie

domyślnie uruchamiany, oraz po jakim czasie domyślny system zostanie uruchomiony.

http://studianet.pl/kursy/so_1_izk/winxp/praca%20z%20system/konfigurowanie_pliki/image004.jpg

Okno dialogowe Uruchamianie i odzyskiwanie

Ustawienia procesu uruchamiania systemu Windows XP przechowywana jest w pliku Boot.ini

znajdującym się w głównym katalogu dysku systemowego. Dla komputera z trzema systemami

operacyjnymi  plik Boot.ini mógłby wyglądać jak następująco:

[boot loader]

timeout=3

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server" /fastdetect

c:\boot.lnx="Linux"

Ponieważ ręczna modyfikacja wpisów w tym pliku może spowodować, że żaden systemów operacyjnych

nie będzie w stanie się uruchomić, powinna być ona przeprowadzana jedynie przez osoby, które dokładnie

rozumieją znaczenie poszczególnych parametrów. W powyższym przykładzie, na dwóch partycjach tego

samego dysku twardego znajdują się dwa systemy operacyjne firmy Microsoft: XP Professional

i 2000 Server. Dodatkowo, do pliku boot.lnx został zgrany sektor startowy dysku,

na którym zainstalowano system Linux.

Modyfikowanie opcji uzyskiwania

Opcje dostępne w sekcji Awaria systemu pozwalają na skonfigurowanie reakcji systemu operacyjnego

na błąd typu STOP. Domyślnie, po wystąpieniu takiego błędu informacje o błędzie zostaną zapisane

do dziennika systemowego, do członków grupy Administratorzy zostanie poprzez sieć wysłany

komunikat z ostrzeżeniem, że dany komputer przerwał pracę i system zostanie uruchomiony ponownie.

Opcje sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu mają znacznie, tylko jeżeli chcemy raport o błędzie

wysyłać do techników firmy Microsoft. Za ich pomocą możemy określić, jaka część pamięci operacyjnej

zostanie zapisana na dysku twardym. Plik z zapisanym stanem systemu operacyjnego w momencie

wystąpienia błędu krytycznego można przesłać do serwisu Microsoft — samodzielna analiza tego pliku

pomimo tego, że wyjątkowo uciążliwa oczywiście jest możliwa.

Wydajność

Zakładka Zaawansowane okna Właściwości systemu zawiera sekcję Wydajność. Po naciśnięciu umieszczonego

w tej sekcji przycisku Ustawienia będziemy mogli skonfigurować opcje wpływające na wydajność

pracy systemu operacyjnego.  

Jeżeli system Windows XP nie działa tak szybko, jak byśmy tego sobie życzyli, po wybraniu zakładki

Efekty wizualne, możemy ograniczyć liczne efekty graficzne domyślnie wykorzystywane przez system.

Jednak najważniejsze opcje wpływające na wydajność pracy komputera są dostępne poprzez zakładkę

Zaawansowane (rysunek poniżej). Jeżeli nasz komputer wykorzystywany jest głównie do uruchamiania

programów, opcja Planowanie użycie procesora powinna zostać ustawiona na Programy. Drugą opcję

powinny wybrać te osoby, które wykorzystują komputer z systemem Windows XP jako serwer plików

lub aplikacji. Te same zasady określają ustawienie wartości parametru Użycie pamięci — aby

zoptymalizować wydajność komputerów wolnostojących lub klienckich, należy ustawić

wartość parametru na Programy.

http://studianet.pl/kursy/so_1_izk/winxp/praca%20z%20system/konfigurowanie_pliki/image006.jpg

Zaawansowane opcje konfiguracji wydajności

W większości przypadków największy wpływ na wydajność całego systemu będzie jednak miała

poprawie skonfigurowana Pamięć wirtualna. Naciskając przycisk Zmień wywołamy okno dialogowe

umożliwiające zmianę liczby, rozmiaru i lokalizacji plików stronicowania (zarezerwowanych obszarów

na dysku, które będą używane do symulowania pamięci operacyjnej).

Podstawową regułę służącą do określania wielkości pliku stronicowania podamy jednak już w tym

miejscu, ponieważ domyślne ustawienia systemu Windows XP jej nie uwzględniają:

Rozmiar początkowy pliku stronicowania powinien być równy rozmiarowi maksymalnemu.

W ten sposób zapobiegamy ewentualnej fragmentacji tego pliku, która pojawiłaby się, gdyby system

musiał powiększyć jego wielkość w trakcie pracy systemu — w takim przypadku plik stronicowania

zajmowałby różne obszary dysku twardego i czas dostępu do tak „porozrzucanego” po

dysku pliku uległby dodatkowemu wydłużeniu.

http://studianet.pl/kursy/so_1_izk/winxp/praca%20z%20system/konfigurowanie_pliki/image008.jpg

Przykład prawidłowo skonfigurowanego pliku stronicowania