Konta użytkowników

 

Proces tworzenia nowego konta użytkownika w Windows XP jest czynnością bardzo prosta i szybką.

Pamiętać należy jednak, że może zrobić to tylko osoba posiadająca prawach administratorskie systemu.

Osoba tworząca konta decyduje, w jaki sposób użytkownicy będą logować się do swoich profili.

Domyślnie jest to możliwe poprzez ekran powitalny Windows XP, który wyświetla listę wszystkich

istniejących kont wraz z obrazkami wybranymi przez użytkowników. Wszystko, co musimy zrobić to

po prostu kliknąć w swoją nazwę i wpisać hasło (jeżeli je wcześniej stworzyliśmy).

Alternatywnym sposobem logowania się do systemu jest tak zwany klasyczny widok. Jest on nieco

bezpieczniejszy od poprzedniego, ponieważ wymaga od potencjalnego użytkownika komputera znajomości

nazwy profilu. Aby dokonać wyboru rodzaju ekranu logowania należy w Panelu sterowania wybrać element

Konta użytkowników, a następnie kliknąć w pozycję Zmień sposób logowania lub wylogowywania użytkowników.

W lokalizacji, o której była już mowa (Panelu sterowania > Konta użytkowników) mamy możliwość

stworzenia nowego konta użytkownika w systemie Windows XP. Klikamy na słowa Utwórz nowe konto.

Następnie podajemy nazwę (na przykład Bartek) i klikamy Dalej. Na kolejnej wybieramy typ konta - decydujemy

czy będzie to profil o ograniczonych prawach (Ograniczone) czy też nowoutworzone konto będzie należało

do kolejnego Administratora komputera. Czynności finalizujemy przyciskiem Utwórz konto.

 

Kontrolowanie dostępu

Będąc administratorem komputera możemy dla każdego z pozostałych użytkowników ustalać poziom

ograniczeń dostępu do kreślonych zasobów systemu. Dotyczy on pozwolenia na odczyt lub modyfikację wybranych

folderów i plików. Jedna osoba może posiadać zdolność wyłącznie do przeglądania elementu, druga zaś do edycji

i modyfikowania go. Jeżeli na komputerze zainstalowano system operacyjny Windows XP Professional dostęp

do tego rodzaju operacji uzyskujemy natychmiast. Wszystko, co musimy zrobić to kliknąć na wybrany plik lub

folder prawym przyciskiem myszki i z rozwiniętego menu wybrać pozycję Właściwości. W okienku, które pojawiło

się na ekranie wskazujemy na zakładkę Zabezpieczenia. Jeżeli nie jest ona prezentowana należy w dowolnym oknie

Windows Explorer z górnego menu wybrać Narzędzia > Opcje folderów i w sekcji Widok odznaczyć opcję

Użyj prostego udostępniania plików(zalecane). Wówczas wcześniej wymieniona zakładka Zabezpieczenia

będzie już widoczna. Na niej wyświetlana jest lista wszystkich użytkowników istniejących w komputerze,

a poniżej szereg opcji dotyczących pozwolenia na podejmowanie przez nich konkretnych akcji wobec przeglądanego

zasobu. Jako administrator komputera możesz rozszerzyć lub zawęzić pozostałym osobom prawa dostępu.

W Windows XP Home Edition opcje te nie są dostępne, gdy system pracuje w trybie normalnym.

Aby móc z nich skorzystać należy uruchomić ponownie komputer i wcisnąć podczas rozruchu przycisk

F8 znajdujący się na klawiaturze. Ekran wypełni Menu zaawansowanych opcji Windows. Wybieramy tam pozycję

Tryb awaryjny. Wtedy wyeksponowana będzie wcześniej niedostępna zakładka Zabezpieczenia.

Przechodzimy przez proces ustalania dostępności opisany powyżej i restartujemy maszynę już w trybie normalnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiowanie profili

 

Może zdarzyć się sytuacja gdy będąc administratorem komputera będziemy chcieli stworzyć kilka kont

użytkowników o jednakowych prawach dostępu, pozwoleniach i folderach. Najprostszym sposobem dokonania

tego jest skopiowanie jednego profilu i użycie go jako szablonu przy tworzeniu pozostałych. Na początku

przechodzimy do Panelu sterowania i odnajdujemy tam pozycję Konta użytkowników. Tworzymy tam profile

dla wszystkich nowych użytkowników komputera ale konfigurujemy tylko jeden z nich

(przypisujemy prawa dostępu itd.). Następnie otwieramy ponownie Panel sterowania ale tym razem

odszukujemy modułu o nazwie System. W tym oknie dialogowym przechodzimy na zakładkę

Zaawansowane i klikamy przycisk Ustawienia w sekcji Profile użytkownika. Na ekranie ukaże się lista

wszystkich utworzonych kont (aby komputer wyświetlił dany profil należy wcześniej przynajmniej raz do

niego się zalogować). Dodatkowo przy każdym profilu umieszczona jest informacja o zajmowanej przez

niego przestrzeni dyskowej. Wskazujemy na to konto, które skonfigurowaliśmy i chcemy powielić.

Następnie wciskamy przycisk Kopiuj do, a na kolejnej karcie Przeglądaj.

Odszukujemy teraz lokalizacji C:\ Document and Settings\ Nazwa Użytkownika, gdzie „Nazwa Użytkownika”

to nazwa profilu oczekującego na zmianę ustawień. Czynności zatwierdzamy dwukrotnym wybraniem przycisku OK.

Proces jest sfinalizowany, a wybrane konto posiada obecnie takie same uprawnienia jak profil szablonowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona rejestru Windows

Administrator systemu może chronić rejestr Windows ustalając prawa dostępu do niego wybranym

użytkownikom. Odbywa się to na takiej samej zasadzie jak regulowanie pozwoleń na przeglądanie

plików i folderów. Domyślnie tylko twórca określonego klucza rejestru oraz administrator PC mogą

sprawować nad nim kontrolę. Administrator posiada zdolność modyfikowania i nadpisywania

zawartości kluczy. Dodatkowo, to on wyznacza kto oprócz niego może przeglądać daną strefę rejestru.

Dla każdego elementu możliwe jest przypisanie osobnych ustawień dostępu. Aby to zrobić uruchamiamy

edytor rejestru Windows (klikamy przycisk Menu Start > Uruchom i wpisujemy komendę regedit).

Wykorzystując drzewo folderów znajdujące się po lewej stronie okna wskazujemy na klucz, któremu

chcemy nadać nowe ustawienia. Z głównego menu wybieramy Edycja > Uprawnienia.

Nazwy wszystkich użytkowników istniejący w systemie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym.

Zaznaczając i odznaczając pola wyboru regulujemy prawa przysługujące danej osobie.

 

Profile

Każdy osoba korzystająca z komputera współużytkowanego posiada swój własny profil.

Jest to zbiór elementów zawierających osobiste ustawienia, pliki, ładowaną przy starcie tapetę

oraz elementy cookies. Wszystkie profile są przechowywane w lokazlizacji

C:\ Document and Settings \ Nazwa Użytkownika. Strefa ta zawiera liczne podfoldery i pliki,

takie jak Dane apliakcji (informacje na temat zainstalowanych przez wybranego użytkownika

programów). Każdy profil posiada ponadto swój własny folder Moje dokumenty oraz miejsce,

gdzie zawarte są dane klienta pocztowego Outlook Express. Cała ta struktura jest niezwykle

wygodna dla administratora komputera, który w wygodny sposób może monitorować innych

użytkowników (jeśli zajdzie taka potrzeba).

Administrator komputera w każdej chwili może usunąć niepotrzebne i nieużywane konta.

Dokona tego przy pomocy menedżera zarządzania kontami użytkowników, o którym już

pisaliśmy (Panel sterowania > Konta użytkowników).

Słaba pamięć może spowodować zapomnienie hasła logowania. Każdy użytkownik, niezależnie

od rodzaju posiadanego konta (ograniczone czy administratorskie), może temu przeciwdziałać

używając pozycji Zapobiegaj zapominaniu hasła. Odnajdziemy ją po prawej stronie okna

dialogowego w lokalizacji Panel sterowania > Konta użytkowników > Nazwa użytkownika.

 

Szybkie przełączanie użytkowników

Czasami zdarzają się przypadki, gdy jeden z użytkowników musi niezwłocznie skorzystać z komputera

podczas, gdy przy maszynie pracuje obecnie ktoś inny. Może on chcieć sprawdzić swoją pocztę

elektroniczną e-mail, wydrukować dokument czy też dokonać szybkiej zmiany w pliku.

W Windows XP istnieje specjalne udogodnienie służące rozwiązywaniu takich właśnie problemów.

Nazywa się Szybkie przełączanie użytkowników. Powoduje ono, że osoba w natychmiastowej potrzebie

przeszkadza obecnie pracującemu użytkownikowi w najmniejszym stopniu. Przełączanie użytkowników

może odbywać się bez wcześniejszego zapisywania efektów pracy czy też zamykania aktywnych aplikacji.

Wszystkie elementy zostaną przywrócone w nienagannym porządku jak tylko dana osoba powróci do

swojego profilu. Każda z czynności prowadzonych na komputerze jest kontynuowana. Przykładowo pobieranie

pliku z Internetu jest wciąż w toku. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji należy z Menu Start wybrać opcję

Wyloguj, a następnie wcisnąć przycisk Przełącz użytkownika. Po wybraniu tej opcji na monitorze pojawi

się ekran powitalny Windows XP z listą wszystkich dostępnych użytkowników. Należy pamiętać, że narzędzie

Szybkie przełączanie użytkowników jest aktywne wtedy, i tylko wtedy, gdy w Panelu sterowania

aktywny jest system logowania używający ekranu powitalnego.

 

http://centrumxp.pl