Rodzaje oprogramowania

(ze względu na zastosowanie)

Ze względu na pełnioną funkcję, wyróżnia się następujące rodzaje oprogramowania:

1.    programy do redagowania tekstu (edytory, procesory tekstu)

2.    programy obliczeniowe i kalkulacyjne (arkusze kalkulacyjne)

3.    programy graficzne

4.    programy do gromadzenia danych (bazy danych)

5.    języki programowania (niższego i wyższego poziomu)

6.    programy komunikacyjne (komunikatory)

7.    programy edukacyjne

8.    programy specjalistyczne

9.    programy antywirusowe i firewall (zapora ogniowa)

Ad. 1 Programy przeznaczone do redagowania tekstu, zwane edytorami lub procesorami tekstu, posiadają zazwyczaj wbudowany edytor graficzny, można dzięki nim również wstawiać grafikę zewnętrzną. Przykładami tego typu programów są:

Ad. 2 Programy przeznaczone do prowadzenia obliczeń i kalkulacji, zwane arkuszami kalkulacyjnymi, umożliwiają sporządzanie automatycznych kalkulacji, zawierają pewne elementy bazodanowe, dokonują graficznej prezentacji danych. Wśród tych programów wyróżnić należy:

Ad. 3 Programy graficzne służą tworzeniu oraz modyfikacji grafiki; umożliwiają one obróbkę oraz wydruk obrazów graficznych uzyskiwanych przez skaner, aparat fotograficzny lub cyfrowy czy kamerę (często obsługują grafikę opracowywaną również w innych edytorach graficznych). Odrębną klasą tych programów są programy służące wykonywaniu projektów technicznych oraz grafiki reklamowej. Wśród najpopularniejszych wymienić można:

Ad. 4 Programy przeznaczone do gromadzenia danych, nazywane bazami danych, służą wprowadzaniu oraz gromadzeniu danych, wyszukiwaniu informacji i generowaniu raportów. Dane te są udostępniane w formie tabel i formularzy. Do przykładowych baz danych zaliczyć można:

Ad. 5 Języki programowania służą tworzeniu własnych aplikacji oraz modyfikacji aplikacji już istniejących. Wśród programów wymienić można:

Ad. 6 Komunikatory służą wymianie informacji między użytkownikami komputerów zarówno w obrębie sieci lokalnych jak i globalnych.

Przykłady programów:

Ad. 7 Programy edukacyjne służą wspomaganiu procesu dydaktycznego, dzieli się je na gry edukacyjne, testy i encyklopedie multimedialne

Ad. 8 Programy specjalistyczne to programy służące ściśle określonym celom;

Ad. 9 Programy antywirusowe służą sprawdzaniu plików, folderów czy dysków ze względu na obecność wirusów, koni trojańskich czy robaków, oraz leczeniu plików zakażonych. Antywirusy mogą działać w sposób automatyczny (co wymaga uprzedniego odpowiedniego skonfigurowania ich) lub mogą być używane w sposób inicjowany przez ich użytkownika. Firewall jest programem uniemożliwiającym tzw. "intruzom komputerowym" dostępu do komputera przez sieć lokalną lub przez Internet; programy tego typu mogą stanowić część całych pakietów antywirusowych lub też odrębne aplikacje. Do powszechnie używanych zaliczyć można następujące programy:

Natomiast wśród popularnych firewallów wymienia się: